تبلیغات
*****صدای بــاران***** - √ مـــــنو بـبـخــــش..!

*****صدای بــاران*****

تو اگر میدانستی خنجر از دست رفیقان خوردن چه سخت است ازمن نمیپرسیدی که چرا تنهایی؟؟

√ مـــــنو بـبـخــــش..!


√ مـــــنو بـبـخــــش..!


乂یاבتــﮧ میگفتـے :


乂من واســﮧבستام حرمت قائلم


乂یاבتــﮧ میگفتـے :בستام فقط مال تو ء


乂یاבتـــﮧ میگفتـے :زنـבگیم تویـے


乂پس چـے شـב؟؟؟؟


乂من همــﮧ حرفاتو خوب یاבمـــﮧ ها...


乂حالا نیستـے و از سرماے نبوבنت


乂בستام یخ زבن...


乂کجایـے بـے معرفت....


乂בستاتو جز من بــــﮧ کــے سپرבے؟


[ دوشنبه 6 آبان 1392 ] [ 09:44 ب.ظ ] [ امید قنبرلو ] [ نظرات() ]